Zgjedhen 6 anëtarë te Gjykatës Kushtetuese

Zgjedhen 6 anëtarë te Gjykatës Kushtetuese

Ata janë Enver Hasani, Gjyljeta Mushkolaj, Iliriana Islami, Kadriu Kryeziu, Ivan Gjukalloviq nga komuniteti serb dhe Altay Suroy nga komuniteti turk. Dekretimin e tyre do ta bëjë presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Nga 9 anëtarë sa duhet t’i ketë gjithsej GJKK, 3 do të jenë ndërkombëtarë, të cilët nuk kanë hyrë sot në proces votimi meqë do të përzgjedhen nga Zyra Civile Ndërkombëtare në Kosovë./rel/