Kuvendi vjetor në klubin e futbollit «RILINDJA» Oslo!

Kuvendi vjetor në klubin e futbollit «RILINDJA» Oslo!

Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

03 Apr. 2011 kl 15.00

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler i Grenseveien 32A

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27 Mar. 2011.

Sakene kan sendes RILINDJA IL, Grenseveien 32A, 0571 Oslo eller e-post: [email protected]

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside www.rilindjafk.no en uke før årsmøtet. Opplysninger om hvor man finner saksdokumentene blir lagt ut på førstesiden.

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret