LSHASHN

LSHASHN – është organizatë jo-profitabile dhe ka për qëllim të paraqesë kulturën dhe artin shqiptarë në Norvegji, duke organizuar takime letrare ,arsimore